LGS Corona Update – 15.07.2021

– Et gëllen folgend Bestëmmungen: 

– Gruppen mussen d’Bestëmmungen vum neie Covid Gesetz fir den Jugendsecteur vum 15.07.2021 anhalen.

– Fir Iwwernuechtung muss:

  • Den Organisateur beweisen dass all d’Participanten eng vun dëse 4 Konditiounen erfëllen:
   • Certificat vun der Impfung
   • Certificat dass „geheelt“
   • Certificat vun engem negativen Test
   • en negative Covid-Schnelltest, deen op der Plaz gemaach gouf
  • Wann d’Aktivitéit méi wéi 2 Nuechten dauert, muss all Participant, deen net geimpft oder „geheelt“ ass, en zweete Schnelltest um drëtten Dag vun der Aktivitéit maachen. Wann ee vun dësen Tester positiv ass, muss d’Aktivitéit ofgebrach ginn.
  • All Participant muss eng „déclaration sur l’honneur“ ausfëllen an domadder bestätegen dass hien an den Deeg virun der Aktivitéit keng Covid-Symptomer hat a wëssentlech kee Kontakt mat engem positive Fall vu Covid-19 hat.

– The following rules apply: 

– Groups must comply with the provisions of the new Covid law for the youth sector of 15.07.2021.

– For overnight stays must:

  • The organizer prove that all participants meet one of these four conditions:
   • Vaccination certificate
   • Certificate that „healed“
   • Certificate of Negative Test
   • a negative Covid rapid test performed on site
  • If the activity lasts more than 2 nights, every participant who is not vaccinated or “cured” must take a second rapid test on the third day of the activity. If one of these tests is positive, the activity must be aborted.
  • Each participant must fill out a „declaration on honor“ by confirming that in the days before the activity he had no Covid symptoms and knowingly had no contact with a positive case of Covid-19.
Kalender wird geladen...
- Nach Frei / Free
29
- Gebucht / Booked
29
- Virgemierkt / Reserved
captcha