LGS Corona Update – 22.10.2021

– Et gëllen folgend Bestëmmungen: 

– Gruppen mussen d’Bestëmmungen vum neie Covid Gesetz fir den Jugendsecteur vum 18.10.2021 anhalen.

– Aktivitéite mat Iwwernuechtung mussen als CovidCheck Evenement ugemellt sinn.
Umeldung op:  https://covid19.public.lu/lb/covidcheck/regime.html

Dat bedeit:

  • Den Organisateur muss beweisen dass all d’Participanten iwwer 12 Joer an 2 Méint, eng vun dëse 4 Konditiounen erfëllen:
   • Certificat vun der Impfung
   • Certificat dass „geheelt“
   • Certificat vun engem negativen PCR-Test
   • en negative, zertifiéierten Covid-Schnelltest, deen net méi wéi 48 Stonnen al ass
  • Wann d’Aktivitéit méi wéi 2 Nuechten dauert, muss all Participant, deen net geimpft oder „geheelt“ ass, en zweete Schnelltest um drëtten Dag vun der Aktivitéit maachen. Wann ee vun dësen Tester positiv ass, muss d’Aktivitéit ofgebrach ginn.
  • All Participant muss eng „déclaration sur l’honneur“ ausfëllen an domadder bestätegen dass hien an den Deeg virun der Aktivitéit keng Covid-Symptomer hat a wëssentlech kee Kontakt mat engem positive Fall vu Covid-19 hat.
  • Et mussen dobanne keng Maske gedroe ginn an et muss keng Distanz ënnertenee gehale ginn.

– The following rules apply: 

– Groups must comply with the provisions of the new Covid law for the youth sector of 18.10.2021.

– Overnight activities must be registered as a CovidCheck event.
Registration at: https://covid19.public.lu/en/covidcheck/regime.html

This means:

  • The organizer has to prove that all participants over 12 years and 2 months, meet one of these 4 conditions:
   • Vaccination certificate
   • Certificate that „healed“
   • Certificate of Negative PCR-Test
   • a negative, certified Covid rapid test that is not older than 48 hours
  • If the activity lasts more than 2 nights, every participant who is not vaccinated or “cured” must take a second rapid test on the third day of the activity. If one of these tests is positive, the activity must be aborted.
  • Each participant must fill out a „declaration on honor“ by confirming that in the days before the activity he had no Covid symptoms and knowingly had no contact with a positive case of Covid-19.
  • Inside, no masks have to be worn and no social distance needs to be kept.
Kalender wird geladen...
- Nach Frei / Free
28
- Gebucht / Booked
28
- Virgemierkt / Reserved
captcha