LGS Corona Update – 26.12.2021

Et gëllen folgend Regelen fir Aktivitéite mat Iwwernuechtung: 

Gruppen mussen d’Bestëmmungen vum neie Covid Gesetz fir den Jugendsecteur vum 25.12.2021 anhalen.

– Et gëllen ënnerschiddlech Reegelen jee nom Alter vum Participant:

   • Bis 12 Joer an 2 Méint (Schnelltest)
   • Durno gëllt den 2G+ Reegel (CovidCheck + Schnelltest)
    Participanten mat Booster-Impfung brauchen keen Schnelltest

   Dat bedeit:

   • Den Organisateur muss beweisen dass all d’Participanten déi uwen genannten Konditiounen erfëllen. (Kontroll mat der CovidCheck App)
   • Den CovidCheck-Certificat muss wärend der gesamter Dauer gülteg sinn. Wann de Certificat ofgelaf ass muss de Participant d‘Aktivitéit verloossen, respektiv hien muss een neien zertifieierte Schnelltest oder PCR-Test maachen.

   – Aktivitéite mat Iwwernuechtung mussen als CovidCheck Evenement ugemellt sinn.
   Umeldung op:  https://covid19.public.lu/lb/covidcheck/regime.html

   The following rules apply for activities with overnight stay: 

   Groups must comply with the provisions of the new Covid law for the youth sector of 25.12.2021.

   – Different rules apply depending on the age of the participant:

   • Up to 12 years and 2 months there is a rapid test obligation
   • From 12 years and 2 months on, the 2G+ rules applies (CovidCheck + rapid test)
    Participants with booster vaccination do not need a rapid test.

   This means:

   • The organizer has to prove that all participants meet the above conditions. (Check with the CovidCheck APP)
   • The CovidCheck-Certificat must be valid for the entire duration. Once the certificate has expired, the participant must leave the activity or make a new certified rapid test or PCR test.

   – Overnight activities must be registered as a CovidCheck event.
   Registration at: https://covid19.public.lu/en/covidcheck/regime.html

Kalender wird geladen...
- Nach Frei / Free
21
- Gebucht / Booked
21
- Virgemierkt / Reserved
captcha