Info:

Leider musse mir iech informéieren dass den Home Luss Collini nëmmen Weekender an Schoulvakanzen zu Lëtzebuerg disponibel ass, an dëst vum 15 September 2024 bis viraussichtlech 2026.

Unfortunately we have to inform you that the Home Luss Collini is only available for weekends and school holidays in Luxembourg from 15 September 2024 until 2026.

Nous devons vous informer que malheureusement le Home Luss Collini n’est disponible que pour les weekend et les vacances scolaires au Luxembourg et ceci à partir du 15 septembre 2024 jusqu’à prévisiblement l’année 2026.

Kalender wird geladen...
-
Nach Frei / Free
20
-
Gebucht / Booked
20
-
Virgemierkt / Reserved
20
-
Net verfügbar / Unavailable

Numm vun denger Associatioun, name of your association*:

Adress, address*:

Postleitzahl, post code*:

Uertschaft, town*:

Land, country*:

 

 

 

 

Kontakt, contact : Vir- & Familljenumm, First & Last Name*:

Telefon, Phone*:

Deng Email, your email*:

Rendez-vous Schlessel, Key appointment:

Zweck vun der Reservatioun / Kommentar, purpose of the reservation / comment*:

 

To show CAPTCHA, please deactivate cache plugin or exclude this page from caching or disable CAPTCHA at WP Booking Calendar > Settings General page in Form Options section.

  Home_Luss_Collini_Konditiounen_a_Reglementer.pdf
» 246,2 KiB - 464 hits - 11 Mai 2022