Frënn vun de Suessemer Guiden & Scouten

World Association of Girls Guides and Girl Scouts Ltzebuerger Guiden a Scouten World Organization of the Scout Movement